Uncategorized

adhikaranam

हरिदाससंस्कृत ग्रन्थमालासमाख्य-काशीसंस्कृतसीरिजपुस्तकमालायाः मीमांसाविभागे (४)चतुर्थपुष्पम् । आधिकरणकौमुदी श्रीदेवनाथठकुरकृता काशस्थिराजकीयसरस्वतीभवनपुस्तकालयाध्यक्षेण साहित्याचार्य‘खिस्ते‘ इत्युपनामकश्रीनारायणशाखिणा, धर्मशास्त्रणा साधलालरिसर्चछात्रवृत्तिभाजा | वरकलोपनामकवैद्यनाथशास्त्रिणा च सम्पादिता । प्रकाशकः-जयकृष्णदास हरिदासगुप्तः । चौखम्बासंस्कृतसीरिज आफिस, विद्याविलासप्रेस, गोपालमन्दिर के उत्तर फाटक। – बनारस सिटी । .. . । Scanned by CamScanner ॥ श्रीः ॥ उपोद्घातः।। | (१) अथाऽयमुपक्रम्यतेऽधिकरणकौमुदीनामा श्रीदेवनाथठक्कुरकृतः पूर्वमीमांसाग्रन्धो मुद्रयित्वा प्रकाशयितुम् । ग्रन्थोऽयं लघुतमोऽपि पूर्व-मीमांसासागरं लिलङ्घयिषत प्रवणमिव परतीरावाप्तये …

adhikaranam Read More »

Scroll to Top